Algemene voorwaarden Tapazz

ALGEMENE VOORWAARDEN TAPAZZ

Tapazz stelt een online platform of ontmoetingsplaats ter beschikking (de “Dienst”), waar rechthebbenden (de “verhuurders”) auto’s (de “Wagen”) voor een tijdelijk gebruik, aan door hen bepaalde voorwaarden, kunnen aanbieden aan geïnteresseerden (de “huurders”).
De Dienst wordt ter beschikking gesteld op de Site “www.tapazz.com” (de “Site”) en als een applicatie voor mobiele apparatuur (de “Applicatie”). Met “u” wordt hierna bedoeld, de gebruikers en bezoekers van de Site en de applicatie (met inbegrip van de verhuurder en de huurder). Met “wij” wordt bedoeld, Tapazz, hier vertegenwoordigt door de Tapazz CVBA (in oprichting; in tussentijd vertegenwoordigt door Virtual Ignition BVBA)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst en door gebruik te maken van de Site en/of de Applicatie, alsook door de Site te bezoeken, aanvaardt u door deze te zijn gehouden.

Tapazz voorziet louter een online ontmoetingsplaats tussen geïnteresseerde huurders en verhuurders en faciliteert hun contacten, maar biedt zelf geen wagens aan, heeft hierop dan ook zelf geen rechten en doet geen enkele verklaring in dat verband. Tapazz is geen verhuurfirma of verzekeringsmakelaar. Tapazz is dan ook op geen enkele wijze een partij bij de licentieovereenkomst die de verhuurder en de huurder gebeurlijk zullen sluiten, via de Dienst op de Site. Tapazz draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in het kader van deze overeenkomst en meer in het bijzonder terzake de wagen of het gebruik van deze. Tapazz kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor de Dienst en voor de ontvangst van bedragen betaald door de huurder voor rekening van de verhuurder.

Deze algemene voorwaarden omschrijven, samen met de bijzondere voorwaarden, het geheel van de rechten en plichten tussen de Partij en Tapazz met betrekking tot de Dienst, en maken de integrale overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen deze uit. De Partij verklaart, door de Site of Applicatie te gebruiken, de algemene, en gebeurlijke bijzondere, voorwaarden te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden. Tapazz kan deze voorwaarden, alsook de bijzondere, steeds wijzigen. Door verder gebruik te maken van de Site, aanvaardt de Klant kennis te hebben van en gebonden te zijn door de laatste versie van de algemene, en gebeurlijk bijzondere, voorwaarden, op de Site van www.tapazz.com

Art.1 Begripsomschrijvingen
 • “Aanrekening/Factuur”: de beschrijvende staat van de kosten, vergoedingen en/of schulden in verband met de aan een huurder of verhuurder verstrekte of te verstrekken dienst(en).
 • “Administratiekosten”: de vergoeding te betalen door de huurder aan Tapazz voor bijkomende dienstverleningen, onvoorziene kosten en de eventuele verwerkingen van boetes en/of wijzigingen aan de boeking.
 • “Auto Registratie Procedure”: de procedure die door Wagen verhuurders wordt doorlopen om hun Wagen te registeren bij Tapazz op de Site.
 • “Betalingstransactie”: de betaling door de Partij van het verschuldigde (totaal)bedrag via de Site en de daarvoor voorziene applicatie(s).
 • “Boekingsprocedure”: de procedure voor het maken van een boeking zoals beschreven op de Site.
 • “Boeking”: een volledige overeenkomst tussen een huurder en een verhuurder volgens de boekingsprocedure waarbij de huurder een Wagen huurt van de verhuurder gedurende een afgesproken periode tegen betaling van een gebruiksvergoeding overeenkomstig deze voorwaarden.
 • “Boekingsperiode”: de volledige boekingsperiode zoals toegestaan op grond van de boeking en met inachtneming van deze voorwaarden.
 • “Commissie”: de vergoeding die de huurder van de Wagen betaalt voor de services van Tapazz.
 • “Huurder”: de fysieke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die het aanbod van de verhuurder aanvaardt en dus aan hem het recht ontleent, om tegen betaling op een bepaalde datum gedurende een afgesproken duurtijd, één of meerdere Wagens te mogen gebruiken.
 • “Huurder Registratie Procedure”: de procedure die huurders gebruiken om hun Tapazz registratie op de Site aan te maken.
 • “Huurprijs”: de overeengekomen prijs voor het gebruik van de Wagen gedurende de Boekingsperiode overeenkomstig de boekingsprocedure (Inclusief Tapazz commissie; Exclusief verzekering, administratiekosten en eventuele kosten voor boetes en/of vergoeding van schade aan de Wagen).
 • “Klant”: de Verhuurder of Huurder, aan wie Tapazz de Dienst aanbiedt en met wie zij terzake deze Dienst contracteert. De persoon die voor de Klant optreedt, verklaart en garandeert dat hij deze geldig kan verbinden.
 • “Lid” of “Leden”: alle Tapazz Leden. “Lid” betekent elke persoon binnen deze groep.
 • “Partij”: Klanten, Verhuurders, Huurders en in het algemeen alle geregistreerde bezoekers van de Site.
 • “Profiel”: Het profiel en de account van een Lid aangemaakt op de Site of de Applicatie.
 • “Verhuurder”: de fysieke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging, rechthebbende op een Wagen, die een Wagen aanbiedt en dus het recht aanbiedt aan een andere fysieke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging om, tegen betaling, op een bepaalde datum gedurende een afgesproken duurtijd, één of meerdere Wagens te mogen gebruiken.
 • “Verzekeringsdekking”: Zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde verzekeringspolis(sen).
 • “Verhuurprijs”: de vergoeding die verhuurder van de Wagen ontvangt voor het gebruik van de Wagen gedurende de boekingsperiode overeenkomstig de boekingsprocedure.
 • “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden samen met de voorwaarden die van toepassing zijn op additionele diensten en de specifieke bepalingen overeengekomen in andere bepalingen op de Tapazz Site.
 • “Wagen”: De door de Verhuurder aangebonden Wagen op de Site en/of de Applicatie.
 • “Wagenprofiel”: Het profiel waarin de gegevens van de wagen vastgelegd zijn.

Tenslotte, als in de tekst ‘hij’ staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld. Het is geenszins de bedoeling om op basis van seksuele geaardheid een onderscheid te maken in deze algemene voorwaarden.

Art.2 Gebruik persoonsgegevens op deze Site
Tapazz kan gegevens van gebruikers van deze Site bijhouden zoals bijvoorbeeld je surf- en klikgedrag op deze Site. Tapazz houdt tevens de gegevens bij die door jou op deze Site bewust worden achtergelaten.

 

Meer informatie over welke gegevens Tapazz op deze Site bijhoudt, waarvoor deze gegevens door Tapazz worden gebruikt en wat dit voor jou als klant betekent, vind je in het privacy- en cookiebeleid.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden ga je tevens akkoord met het Privacy-en Cookie Beleid en met het bijhouden en gebruiken van je (persoons-)gegevens op www.tapazz.com voor de in deze voorwaarden en in het Privacy- en Cookie Beleid genoemde doelen en binnen de (wettelijke) kaders.

De huurder aanvaardt en keurt goed dat de door hem ingegeven data, bij zijn registratie, worden doorgegeven aan de verhuurder, en desgevallend aan de takeldienst en de bevoegde autoriteiten, die Tapazz inschakelde conform deze voorwaarden. De huurder aanvaardt dat dit noodzakelijk is opdat een overeenkomst tussen hem en de verhuurder tot stand kan komen, van zodra hij een aangeboden Wagen aanvaardt. De huurder aanvaardt ook dat de door hem opgegeven informatie wordt bewaard door Tapazz om te worden gebruikt voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst en de Dienst.

De verhuurder stemt er mee in dat de door hem ingebrachte informatie betreffende de Wagen zichtbaar en toegankelijk wordt gemaakt op de Site en via de Applicatie en dat geregistreerde geïnteresseerden om de Wagen te gebruiken zijn aanbod om deze te gebruiken, kunnen aanvaarden, volgens de opgegeven informatie. Ook aanvaardt de verhuurder dat zijn gegevens worden doorgegeven aan de huurder, met wie een overeenkomst ontstaat van zodra deze het aanbod van de verhuurder aanvaardt. De informatie van de verhuurder zal door Tapazz worden bewaard in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en een goede uitvoering van de Dienst. Een louter aanvaarden door de huurder van de aangeboden Wagen, op het aangegeven tijdstip, doet een overeenkomst tussen verhuurder en huurder ontstaan. U aanvaardt dat u de opgegeven en gevraagde prijs voor de Wagen, alsook diens beschikbaarheid, op het aangegeven tijdstip, niet meer kan wijzigen, nadat een huurder uw aanbod heeft aanvaard.

 

Art.3 Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

De Site en Applicatie(s) bevatten veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Tapazz en van derden rusten. Gedacht kan worden aan filmpjes, tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina’s. Daarnaast biedt deze Site toegang tot tegen aanzienlijke kosten samengestelde databases. Om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze Site:

 1. Het is niet toegestaan onderdelen van deze Site elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze Site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
 2.  De informatie op deze Site mag in geen geval zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming worden vermenigvuldigd of gekopieerd.
 3.  Het is wel toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze Site.

 

Art.4 Fair Use
Het is niet toegestaan van deze Site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze Site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
Art.5 Links naar Sites van derden
Deze Site bevat hyperlinks naar sites die buiten het Tapazz.com-domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk, op die pagina’s aangegeven, afwijkende voorwaarden. Tapazz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s.
Art.6 Verhuurder registratie
De verhuurder is geregistreerd zodra alle gevraagde informatie aangeleverd is en aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
(A) je bent minimaal 19 jaar oud; en
(B) je bent in het bezit van een volledig (niet voorlopig) en geldig Belgisch paspoort of ID kaart of een volledig en geldig EU ID bewijs, en je hebt dit geüpload via de Site of Applicatie(s) van Tapazz, conform de daarvoor gestelde eisen; en
(C) je bent officieel woonachtig in België; en
(D) je bent niet betrokken of geweest bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld gedurende de afgelopen 2 jaar; en
(E) je bent de afgelopen 8 jaar niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag of zijn er om deze redenen aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico, en/of beperking van de dekking).

 

Daarnaast heeft Tapazz  of haar verzekeraar, als onderdeel van het registratieproces, het recht om de verhuurder te controleren op persoonlijke identiteit, kredietwaardigheid, crimineel verleden en verzekeringshistorie. Op basis van deze inzichten kan een verhuurder geweigerd worden. Tapazz kan zonder vermelding van reden de registratie van een verhuurder weigeren en deelname volledig uitsluiten.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Wagen. Op het moment dat de Auto Registratie Procedure is voltooid, garandeert de verhuurder de huurder dat de Wagen voldoet en zal voldoen aan de criteria voor geschikte auto’s (zie art.8) tijdens elke huurperiode (met uitzondering van een gebrek dat buiten de macht van de verhuurder valt). De verhuurder garandeert bij acceptatie van het boekingsverzoek de voortdurende geschiktheid van de Wagen.

De verhuurder zal een Wagen die niet meer voldoet aan de criteria voor geschikte auto’s van de Site en Applicatie(s) halen en uitstaande boekingen annuleren. Vervolgens zal Tapazz het Wagenprofiel definitief uit haar database(s) verwijderen. De verhuurder is aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met de annulering. Tapazz is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het niet kunnen opvolgen van een boeking.
Indien blijkt dat een verhuurder een al aanwezige schade op een huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen (bv. de opname in een hiervoor bestemd systeem, aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude en andere Administratiekosten) worden verhaald op de verhuurder.

De verhuurder heeft zelf de verantwoordelijkheid richting zijn/haar huidige verzekeraar over het in kennis stellen van het feit dat het voertuig verhuurd gaat worden. De verhuurder dient zelf in te schatten of het jaarkilometrage van zijn bestaande verzekering zal gaan wijzigen en dit doorgeven aan de huidige verzekeraar.

Tapazz is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met de huurovereenkomst en/of registratie aan een derde over te dragen dan wel te verpanden. De verhuurder verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht, alle rechten, jegens verhuurder zal kunnen uitoefenen.

art.7 Huurder registratie

De huurder is geregistreerd zodra alle gevraagde informatie aangeleverd is en aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

(A) je bent minimaal 19 jaar oud; en je hebt minstens de juiste leeftijd conform de verzekeringspolis welke is uitgekozen door de verhuurder; en
(B) je bent in het bezit van een volledig (niet voorlopig) en geldig Belgisch rijbewijs of een ander EU rijbewijs, dat geldig is voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt, en je hebt deze geüpload via de Site en/of Applicatie(s), conform de daarvoor gestelde eisen; en
(C) je bezit dit rijbewijs voor een periode van ten minste 12 maanden voorafgaand aan de registratie; en
(D) je bent officieel woonachtig in België; en
(E) je hebt in de laatste 8 jaar geen veroordeling in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs); en
(F) je hebt in de laatste 8 jaar geen veroordeling wegens gevaarlijk rijden, zonder verzekering rijden of wegens verzekeringsfraude; en
(G) je bent niet betrokken of geweest bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld gedurende de afgelopen 2 jaar; en
(H) je bent de afgelopen 8 jaar niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag of zijn er om deze redenen aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico, en/of beperking van de dekking); en
(I) je gebruikt geen medicatie, en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.

Huurders zijn verantwoordelijk voor het feit dat zij bij elke boeking nog steeds voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden.
Als onderdeel van het registratie proces heeft Tapazz of haar verzekeringspartner(s) het recht om de huurder te controleren op persoonlijke identiteit, kredietwaardigheid, crimineel verleden en verleden op het gebied van rijgedrag (o.a. ongelukken). Op basis van deze inzichten kan een huurder geweigerd worden. Tapazz kan zonder vermelding van reden de registratie van een huurder weigeren en deelname volledig uitsluiten.
Indien een huurder, nadat hij geregistreerd is als huurder, ophoudt te voldoen aan de criteria voor huurder om welke reden dan ook, zal hij onmiddellijk zijn profiel van de Site verwijderen. Op het moment dat de huurder weet dat hij niet meer voldoet aan de voorwaarden voor geschikte huurder, zal de huurder zich onthouden van het maken van een boeking en zal elke boeking waarvan de boekingsperiode nog niet is begonnen, geannuleerd worden.

Tapazz kan te allen tijde het profiel van een huurder verwijderen als blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor geschikte huurder. Tapazz is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet kunnen opvolgen van een boeking. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de annulering.

Tapazz is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met de huurovereenkomst en/of registratie aan een derde over te dragen dan wel te verpanden. De huurder verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht, alle rechten, jegens huurder zal kunnen uitoefenen.

 

Art.8 Wagen registratie

De aangeboden Wagen dient te voldoen aan alle voorwaarden voor geschikte auto’s op de datum van registratie en gedurende de hele periode dat de Wagen bij Tapazz staat geregistreerd. De auto’s:

(A) voldoen aan alle basis veiligheidseisen; en
(B) voldoen aan de definitie “auto” zoals gesteld door de Belgische overheidsdiensten en functioneren zonder gebreken; en
(C) zijn in volledig eigendom van de verhuurder of geleased door de verhuurder. In geval van lease dient de verhuurder toestemming te hebben van zijn lease maatschappij of verhuur is toegestaan. Tapazz doet geen navraag noch beoordeling of registratie van een lease wagen onder het betreffende lease contract is toegestaan; en
(D) hebben regulier onderhoud gehad, op de intervallen zoals door de autofabrikant aangegeven; en
(E) zijn gekeurd volgens de GOCA vereisten (met het keuringsbewijs in bezit van de verhuurder); en
(F) zijn minimaal BA verzekerd en alle belastingen, zoals wegenbelasting, zijn betaald; en
(G) zijn voorzien van een Belgisch kenteken en staan in België geregistreerd bij het DIV; en
(H) worden schadevrij aangeboden, tenzij de verhuurder de schade aan de wagen vooraf duidelijk heeft gecommuniceerd naar de huurder toe. Aanwezige schade mogen in ieder geval op geen enkele manier de veiligheid en het goed functioneren van de Wagen beïnvloeden; en
(I) bevatten voldoende vloeistoffen (zoals bv. motorolie, remolie, koelvloeistof, etc.).

Als onderdeel van de Wagen registratie procedure mogen Tapazz en de verzekeraar de specificaties van de Wagen en schade historie verifiëren in databases van derden. Tapazz kan zonder vermelding van reden de registratie van een Wagen weigeren of annuleren.
De Wagen is klaar voor verhuur zodra alle gevraagde informatie is verstrekt en aan de voorwaarden voor geschikte auto is voldaan.

 

Art.9 Gedragsregels voor Wagengebruik

De huurder is verantwoordelijk voor de Wagen gedurende de boekingsperiode en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de Wagen.

De volgende bepalingen gelden voortdurend:
(A) de huurder mag de Wagen niet gebruiken op niet-openbare wegen, voor racen, testen, iemand te leren rijden of voor illegale doeleinden; en
(B) de huurder mag de Wagen niet onderverhuren; en
(C) de Wagen mag alleen worden bestuurd door de geregistreerde huurder, wiens rijbewijs voorafgaand aan de start van de huurperiode is geüpload via de daarvoor bestemde Site en/of Applicatie(s); en
(D) de huurder zal ervoor zorgdragen dat er niet in de Wagen wordt gerookt of dieren worden vervoerd tenzij tijdens het boekingsproces met de verhuurder afgesproken; en
(E) de huurder dient zich te houden aan alle verkeersregels en overige wet en regelgeving; en
(F) de huurder mag niet meer passagiers vervoeren dan het aantal zitplaatsen van de Wagen; en
(G) de huurder dient de Wagen af te sluiten wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten en/of niet wordt gebruikt; en
(H) de huurder dient de juiste brandstof te gebruiken (en indien dit niet gebeurt, zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle kosten die het gevolg zijn van het transporteren, schoonmaken, herstel en vervanging van onderdelen); en
(I) de huurder mag de Wagen of enig onderdeel daarvan niet verkopen, verhuren, verwijderen, vervangen of proberen welk recht ten aanzien van de Wagen dan ook aan derden over te dragen; en
(J) de huurder is verantwoordelijk voor elke schade, mechanisch of anderszins, (te bepalen door een onafhankelijke expert) dat direct het gevolg is door misbruik van de Wagen door de huurder; bijvoorbeeld schade aan de versnellingsbak door agressief of wild rijden; en
(L) de huurder dient zich aan de laadnormen van betreffende Wagen te houden; en
(M) de huurder mag geen gevaarlijke, giftige of ontvlambare zaken in de Wagen vervoeren; en
(N) de huurder moet expliciete toestemming hebben van de verhuurder om met de Wagen in het buitenland te rijden. Indien dit het geval is dan mag de huurder enkel in die landen rijden die zijn opgenomen in de verzekeringspolis van de wagen.
Voor alle andere landen is het niet toegestaan om hier met een Wagen die aangeboden wordt via Tapazz naar het buitenland af te reizen.
(O) de huurder mag de Wagen niet gebruiken indien hij onder invloed is van drank, drugs of andere bedwelmende middelen; en
(P) de huurder verklaart dat de Wagen zonder schade/gebreken in gebruik is genomen of gezamenlijk met de verhuurder is verklaard dat er al schade aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de verhuurder vastgesteld; en
(Q) de huurder verklaart dat de Wagen bij einde verhuurperiode de Wagen zonder schade/gebreken weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schade t.o.v. de staat bij de start van de verhuur dient duidelijk aan de verhuurder en aan de verzekeringspartner(s) aangegeven te worden.
(R) de huurder is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de Wagen minstens 24 uur kan blijven staan op de plaats waar de huurder de Wagen heeft achter gelaten. De huurder is verplicht alle hieraan verbonden kosten (parkeergelden, eventuele boetes, takelkosten administratiekosten,…) te betalen.
(S) De huurder mag de Wagen niet gebruiken om een andere Wagen te slepen; en
(T) De huurder mag de Wagen niet gebruiken om een andere Wagen te starten, tenzij voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de verhuurder.
Boekingen voor Wagens vinden plaats volgens de Tapazz boekingsprocedure. Leden kunnen gebruik maken van de Wagen gedurende de boekingsperiode.

De boekingsperiode is minimaal 15 minuten en het gebruik wordt berekend op basis van 15 minuten. De boekingsperiode eindigt automatisch bij het verstrijken van deze periode of verstrijkt op het moment dat de huurder via de daarvoor voorziene Site en/of Applicatie(s) de huur vroegtijdig beëindigd).

Indien de huurder de Wagen niet terug brengt op de afgesproken plek voor het einde van de boekingsperiode, krijgt hij een boete conform het Tapazz boetebeleid. Zoals aangegeven op de Site. (www.tapazz.com).

Als een verzoek tot boeking door de verhuurder is geaccepteerd is de boeking definitief en zullen de huurder en verhuurder hieraan gebonden zijn met inachtneming van deze voorwaarden.

De Overeenkomst treedt in werking op de dag van de eerste activering van Dienst, of de eerste registratie op de Site, en blijft geldig tot een maand na het moment dat de Partij zichzelf via de Site www.tapazz.com uit de Tapazz databank uitschrijft, of Tapazz de account van de Partij sluit of schorst.

Van zodra de huurder via de Applicatie of de Site de aangeboden licentie tot het gebruik van een Wagen aanvaardt en neemt, wordt de overeenkomst tussen verhuurder en huurder onherroepelijk gesloten, aan de overeengekomen voorwaarden. Tapazz is vanaf dan gemachtigd het overeengekomen bedrag van de kredietkaart rekening van de huurder te nemen, dit gedeeltelijk voor rekening van de verhuurder.

De oorspronkelijke boekingsperiode kan door een huurder worden verlengd door met de verhuurder een verlengingsperiode af te spreken. De huurder dient vervolgens de verlenging te valideren door middel van het opvolgen van de boekingsprocedure op de Site. Als deze procedure niet gevolgd wordt is er ook geen sprake van dat de Wagen verzekerd is, met alle risico’s van dien voor verhuurder en huurder. Tapazz aanvaardt hierbij geen enkele verantwoordelijkheid.

De verhuurder is vrij om een verzoek tot verlenging te accepteren en is niet verplicht te volgen of er een verlengingsverzoek is ingediend. Als de huurder de Wagen niet terugbrengt op de einddatum van de boekingsperiode, zal de huurder aansprakelijk zijn voor de kosten zoals vermeld in het boetebeleid op de Site (www.tapazz.com).

Huurders mogen elk boekingsverzoek dat niet door een verhuurder is geaccepteerd kosteloos annuleren of wijzigen. Verhuurders mogen elk boekingsverzoek afwijzen alvorens zij dit hebben geaccepteerd.

Huurders kunnen tot 24 uur voor de ingang van de boekingsperiode hun verzoek kosteloos annuleren, ook al heeft de verhuurder het verzoek geaccepteerd.

Zowel de huurder als verhuurder mogen een boeking op elk moment annuleren met inachtneming van het boetebeleid (www.tapazz.com) .

Verhuurders dienen altijd te voorkomen dat een huurder bezit neemt van een Wagen als de verhuurder op redelijke gronden meent dat de huurder:
(A) niet voldoet aan de voorwaarden voor geschikte huurder; en/of
(B) niet geschikt is om de Wagen te besturen; en/of
(C) niet beschikt over een geldig rijbewijs & paspoort en een bevestiging van de boeking. De verhuurder is in dit geval niet aansprakelijk voor boetes als gevolg van deze annulering en hoeft de huurprijs niet terug te betalen.

De huurder dient de Wagen te weigeren als hij op redelijke grond meent dat de Wagen niet voldoet aan de voorwaarden voor geschikte auto’s. De huurder mag de Wagen ook weigeren indien een verhuurder weigert schade (duidelijk omschreven met datum en ondertekend) vast te leggen in een daarvoor opgesteld document. De huurder mag de boeking annuleren als een dergelijke weigering plaatsvindt. De huurder hoeft de kosten zoals vermeld in het boetebeleid op de Site (www.tapazz.com) dan niet te betalen.

Als de huurder in dit geval toch besluit een beschadigde Wagen te huren, dan komen alle afwijkingen voor zijn eigen rekening, tenzij anders bepaald door Tapazz.

Als een Wagen eerder wordt teruggebracht, zal de huurprijs voor de volledige boekingsperiode verschuldigd blijven. De huurder is verantwoordelijk voor de Wagen tot de einddatum en eindtijd van de boekingsperiode. Op de einddatum wordt de Wagen teruggebracht bij de verhuurder (of vroegtijdig als de huurder de boekingsperiode vroegtijdig heeft beëindigd via de daarvoor voorziene Site en/of Applicatie(s).

 

Art.10 Verantwoordelijkheden

Tapazz is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de locatie, staat, bereikbaarheid, toegankelijkheid, noch voor de veiligheid van de Wagen die de verhuurder aanbiedt. Tapazz doet terzake geen enkele verklaring noch geeft zij terzake enige garantie. Tapazz is niet gehouden een inspectie van de Wagen te doen, en ingeval zij dat doet, betekent dit niet dat zij terzake garanties geeft of verklaringen doet.

De verhuurder zal er voor zorgen dat de Wagen wordt afgeleverd conform de voorwaarden voor geschikte auto’s.

De verhuurder staat er voor in dat de aangeboden Wagen op de overeengekomen tijdstippen vrij is voor gebruik door de huurder en niet door iemand anders zal gebruikt worden.

De huurder en verhuurder zullen elkaar ontmoeten op plaats en tijdstip zoals door hen onderling overeengekomen. (Indien er een virtual keybox is geïnstalleerd in de wagen hoeven huurder en verhuurder elkaar niet persé te ontmoeten.)

De huurder is verantwoordelijk voor de Wagen, daar waar het gaat om verkeersveiligheid, vanaf het moment dat huurder besluit om de Wagen te betreden en de huurperiode in te laten gaan. Tapazz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een Wagen die aan het begin van de huurperiode in een staat verkeerd die tot verkeersonveilige situaties kan leiden.

De huurder zal de Wagen op afgesproken datum en tijdstip terugbrengen op de afgesproken plek, zoals overeengekomen met de verhuurder van de Wagen in de boekingsprocedure. Als dit niet gebeurt, is het boetebeleid (www.tapazz.com) van toepassing. De huurder is verantwoordelijk voor de Wagen totdat deze aan de verhuurder is teruggebracht, onafhankelijk of dat gebeurt aan het eind, tijdens of na afloop van de betreffende boekingsperiode.

De Wagen en alle toebehoren (met sleutels en papieren) zal in dezelfde staat worden teruggebracht zoals het in ontvangst is genomen aan het begin van de boekingsperiode.

Als de huurder niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal hij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de kosten zoals vermeld in het boetebeleid op de Site (inbegrepen, maar niet beperkt tot, de boetes en kosten voortvloeiend uit verkeers- en parkeerovertredingen).

De verhuurder en huurder zullen de Wagen (zowel binnen als buiten) bij het terugbrengen grondig inspecteren en de stand van de kilometerteller correct noteren op de Site en/of Applicatie(s). Als er zich nieuwe schade aan de Wagen heeft voorgedaan, is de huurder daarvoor aansprakelijk ingevolge het eigen risico en het boetebeleid (www.tapazz.com)

Dit dient via de Site, Applicatie(s) en/of e-mail duidelijk aangegeven te worden en door beide partijen ondertekend te worden.

Schade zal onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur gemeld worden aan Tapazz via e-mail (support@tapazz.com).

De huurder en verhuurder zullen Tapazz en de verzekeringspartner(s) alle informatie en medewerking verschaffen als een claim dient gemaakt te worden.

Schade aan de Wagen die niet tijdens de boekingsperiode is veroorzaakt en/of uitsluitingen conform de polis en/of voorwaarden, worden niet gedekt door de eventuele bijkomende verzekeringspolis(sen). Dit geldt ook voor schade die valt onder het eigen risico.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of veroorzaakt door de gehuurde Wagen binnen de boekingsperiode. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade aan of veroorzaakt door de gehuurde Wagen indien hij buiten de boekingsperiode nog bezit heeft van de gehuurde Wagen.

In het geval van een conflict tussen huurder een verhuurder is de uitspraak van Tapazz altijd doorslaggevend in het oplossen van het conflict.

 

Art.11 Brandstofgebruik

De verhuurder zorgt dat de Wagen minstens voor 1/3de vol is getankt of minstens voor zoveel kilometer als de huurder verwacht nodig te hebben zoals door hem aangegeven op de boekingsaanvraag. Huurder en verhuurder kunnen hier in onderling akkoord van afwijken.

Tapazz is niet aansprakelijk voor onenigheid die mogelijk ontstaat rond brandstofniveaus. Tapazz adviseert de huurder om eventuele tankbon(nen) te bewaren zodat deze aan verhuurder overlegd kan worden.

Indien nodig zal Tapazz geschillen tussen verhuurder en huurder trachten op te lossen. Daarvoor zal Tapazz schriftelijke verklaringen van beide partijen dienen te ontvangen. De uitspraak en/of beslissing van Tapazz is hierbij altijd doorslaggevend.

 

Art.12 Persoonlijke bezittingen
De verhuurder dient voordat hij de Wagen aanlevert te controleren dat hij geen waardevolle eigendommen in de Wagen achterlaat. De huurder dient voordat hij de Wagen terugbrengt te controleren dat hij geen eigendommen in de Wagen achterlaat. Huurder en verhuurder kunnen Tapazz niet aansprakelijk stellen voor de schade voortvloeiend uit het verlies, diefstal en/ of achterlaten in de Wagen van zijn persoonlijke bezittingen. 
Art.13 Rechten, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van Tapazz
Tapazz heeft het recht om nakoming van deze voorwaarden (en van specifieke bepalingen van elke boeking) te eisen indien huurder of verhuurder deze voorwaarden niet naleven. Tapazz zal de Site onderhouden en laten werken, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als de Site (of een deel daarvan) niet beschikbaar is gedurende enige tijd.

 

In geval van overmacht staat Tapazz er niet voor in dat de Site te allen tijde zonder fouten of onderbrekingen opereert of dat de diensten van Tapazz zonder fouten of onderbrekingen worden geleverd. Onder overmacht wordt verstaan, zonder limitatief te zijn: technische storingen, onderhoud van de Site of van het netwerk, ongeval, uitval van installaties of het netwerk, brand, overstroming, storm of om het even welke andere oorzaak buiten de redelijke controle van Tapazz of in de nasleep van het voorgenoemde.

Als Tapazz heeft toegezegd een handeling te verrichten, zoals vermeld op de Site of in deze voorwaarden, dan zal Tapazz redelijke inspanningen leveren om die handeling te verrichten of zal redelijke inspanningen leveren om te zorgen dat de Site die handeling zal uitvoeren. Tapazz garandeert geen concrete resultaten.

De Site is geleverd op een “as is” en “as-available” basis. Tapazz aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor het niet functioneren van applicaties of functionaliteiten.

Tapazz aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet telefonisch bereikbaar is gedurende enige tijd.

Tapazz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van welke informatie of gegevens dan ook die wij van derden hebben ontvangen, daarbij inbegrepen de uitkomsten van controles op huurders, verhuurders en wagens.

Tapazz aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan geen verantwoordelijk nemen voor:
(A) informatie of gegevens die door huurder of verhuurder op de Site zijn geplaatst; en/of
(B) schade aan goederen of schade of verlies van een Wagen; en/of
(C) dood of letsel tenzij zulks het gevolg is van nalatigheid van Tapazz; en/of
(D) boetes, kosten van verkeers- of parkeerovertredingen; en/of
(E) schade of verlies van eigendommen achtergelaten in een Wagen; en/of
(F) kosten voor brandstof; en/of
(G) het annuleren van een boeking of het verwijderen van een profiel, Wagen of andere zaken van de Site met inachtneming van deze voorwaarden; en/of
(H) de status van een Wagen; en/of
(I) diefstal of defect van de Wagen; en/of
(J) de gevolgen van annulering of niet-naleving van een boeking (onder de voorwaarde van betalingen ontvangen als gevolg van het boetebeleid; en/of
(K) incidentele uitgaven.

Naast de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan Tapazz niet aansprakelijk worden gesteld door huurder of verhuurder voor onzorgvuldigheid, nalatigheid, onjuistheid of anderszins ten gevolge van:
(A) door huurder of verhuurder geleden indirecte of gevolgschade; en/of
(B) afname van winst, goodwill, business mogelijkheden of voorzienbare besparingen geleden door huurder of verhuurder; en/of
(C) verlies of schade geleden door huurder of verhuurder verband houdend met aanspraken van derden.
De Partij is uitsluitend aansprakelijk om alle toepasselijke wet,- en regelgeving na te leven, in verband met onze Site, de Applicatie en de inhoud van deze. De Partij zal de Site, de Applicatie en de inhoud van deze niet gebruiken op een andere wijze dan waarvoor zij is bestemd, en zoals is toegelaten in deze voorwaarden. De Partij zal de inhoud van de informatie op de Site niet gebruiken voor andere doeleinden dan het aanbieden en/of het gebruik van de Wagen. De Partij zal op de Site geen andere gegevens inbrengen dan deze van u zelf, of de personen die u gemachtigd bent te vertegenwoordigen. Verhuurder en de huurder zullen elkaar enkel contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die zij sluiten, ingeval de huurder ingaat op een aanbod van de verhuurder.

Op deze Site word je als internetgebruiker de mogelijkheid geboden om boekingen te maken voor het huren en aan elkaar verhuren van Wagens binnen België. Tapazz faciliteert hierbij.

Hoewel we ons best doen om je zo goed en volledig mogelijk voor te lichten over de inhoud van onze diensten met bijbehorende prijzen en tarieven, kunnen we niet garanderen dat deze informatie steeds nauwkeurig en volledig is. Ook Tapazz maakt wel eens een vergissing of een typefout. Wij kunnen dan ook eenzijdig kennelijke vergissingen of typefouten corrigeren. Gegevens op deze Site kunnen zonder vooraankondiging op ieder moment gewijzigd worden, tenzij deze aanpassingen betrekking hebben op de informatie omschreven in het artikel IV.45, §1 van het Wetboek Economisch Recht.

Art.14 Exclusiviteitsbeginsel
Van zodra de verhuurder via de Site een Wagen op een specifieke datum en tijdstip aanbiedt garandeert hij daarbij Tapazz exclusiviteit en verklaart expliciet de Wagen niet via andere kanalen te hebben aangeboden. Het voorgaande belet de verhuurder niet dezelfde Wagen op andere tijdstippen via andere manieren aan te bieden, alsook andere Wagens op andere manieren aan te bieden.
Art.15 Betaling

Nadat de huurder gebruik heeft kunnen maken van de Wagen, zal Tapazz de verhuurder één valutadag na het beëindigen van de mogelijkheid tot het gebruik, de door de huurder betaalde som minus de commissie van 30% overmaken via overschrijving op de account van de verhuurder. In geval van langdurige overeenkomsten (dit zijn overeenkomsten met een duur langer dan één maand), zal dit één valutadag na de laatste dag van de maand gebeuren.
Indien verhuurder cooperant is van Tapazz CVBA kan zij op elk moment Tapazz vragen het geheel of een deel van haar tapazz krediet over te maken op een paypal rekening naar keuze.

De verhuurder duidt Tapazz aan als haar gemachtigde om de opgegeven prijs voor de Wagen voor haar te ontvangen. Dit brengt geen andere aansprakelijkheid mee voor Tapazz dan het doorstorten van de ontvangen vergoeding, min de commissie hierboven bedoeld. De verhuurder aanvaardt ook dat Tapazz kan beslissen de huurder de betaalde vergoeding terug te storten, indien de toegankelijkheid van de Wagen, op het overeengekomen tijdstip, door overmacht of door derden, onmogelijk was, en dit tijdig en zoals overeengekomen werd gemeld aan Tapazz. De verhuurder erkent dat hij in voorkomend geval geen aanspraak maakt op enige vergoeding.

 

Art.16 Tarieven

Verhuurders zijn vrij om de verhuurtarieven voor hun Wagen zelf te bepalen. Zij bepalen een prijs per uur voor het gebruik van de wagen en een prijs per km (voor de brandstof en eventueel overige kosten.)

Verhuurders zijn vrij de huurprijs op 0,00 EUR te zetten maar er zal naar de huurders toe altijd een minimumboekingsfee van 3,00 EUR per boeking worden aangerekend.

Op het moment dat de huurder een boeking plaatst, stemt de huurder ermee in dat de huur fee, de boekingskosten en alle andere hierna te noemen additionele kosten (zoals de prijs per km, brandstofprijs,…) automatisch worden afgeschreven van de rekening van de huurder die hij heeft opgegeven om zijn boeking te bevestigen.

De verhuurder kan de prijs per uur te alle tijden wijzigen in periodes dat de Wagen niet verhuurd is.

Eventuele additionele kosten zullen achteraf bij de huurder worden geïnd. Dit zal in eerste instantie van zijn prepaid-krediet komen, echter mocht deze niet toereikend zijn dan zal een naheffing volgen. Deze eventuele additionele kosten zijn kosten voortkomende uit:
(A) extra kilometers boven het door de huurder aantal geschatte km’s, aangegeven in zijn boekingsaanvraag; en/of
(B) een boete of vergoeding betaalbaar ten gevolge van het boetebeleid; en/of
(C) de van toepassing zijnde verzekeringspolis(sen) en het eigen risico; en/of
(D) boetes, procedurekosten betreffende parkeer, verkeers- of andere overtredingen (inbegrepen de kosten indien de Wagen is weggesleept of een wielklem heeft gekregen) veroorzaakt door de huurder gedurende het gebruik van de Wagen of ten gevolge van het directe gebruik); en/of
(E) een verlies of schade ten gevolge van het niet nakomen of in gebreke zijn door een huurder van deze voorwaarden; en/of
(F) met betrekking tot Tapazz, kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en verhaal- en proceskosten opgelopen gedurende het verhalen van betalingen die de Huurder verschuldigd is; en/of
(G) andere heffingen of boetes veroorzaakt door de huurder ten gevolge van het niet nakomen of in gebreke zijn van een bepaling van deze voorwaarden of verband houdend met het gebruik of verhuur van een Wagen; en/of
(H) enige som geld dat de huurder aan Tapazz schuldig is onder deze Voorwaarden; en/of
(I) BTW en andere belastingen die geheven worden op de bedragen genoemd in dit artikel.

Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt door aflezing van de kilometerteller of GPS Tracker. Indien de kilometerteller en/of GPS Tracker defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden vermeld aan de verhuurder.

Door een boekingsverzoek via het Tapazz platform te accepteren, machtigen verhuurders Tapazz de volgende betalingen af te schrijven van het bij Tapazz bekende prepaid-krediet en/of bankrekeningnummer op het moment dat zij zich voordoen:
(A) een boete zoals vastgelegd in het boetebeleid; en/of
(B) een verschuldigde betaling met betrekking tot Tapazz zoals kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en verhaal- en proceskosten opgelopen gedurende het verhalen van verschuldigde betalingen van de verhuurder; en/of
(C) een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze voorwaarden; en/of
(D) enige som geld die verhuurder aan Tapazz schuldig is onder deze voorwaarden.

In het geval dat verhuurder of huurder niet kan betalen, met als gevolg dat een schuld ontstaat, dan mogen respectievelijk geen boekingsverzoeken gehonoreerd worden dan wel geen boekingsverzoeken gemaakt worden totdat volledig betaling van de schuld plaats heeft gevonden.

Tapazz zal de ontvangen huurbedragen van de gerealiseerde boekingen binnen de 24 uur na beëindiging van de boeking overschrijven op het prepaid-krediet van de verhuurder.

De eventuele verzekeringspremie(s) word(t)(en) in dezelfde betaalopdracht namens de verzekeraar geïncasseerd.

Indien je als huurder of verhuurder het opgeladen prepaid tegoed gedurende 12 maanden niet gebruikt, vervalt het tegoed onherroepelijk.

Ook indien de Klant zijn account wenst te verwijderen, en er bevindt zich nog ongebruikt krediet op zijn accountrekening, zal dit onherroepelijk vervallen. Indien de Klant later terug een account wenst aan te maken, kan hij dus op geen enkele wijze meer beroep doen op het vervallen krediet.

 

Art.17 Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten (bv. tolgelden, de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren) voor rekening van de huurder.

Huurders en verhuurders dienen Tapazz te voorzien met de juiste informatie bij registratie op de Site (zoals bv. naam, adres, leeftijd en rijervaring). Deze informatie dient door verhuurder en huurders altijd up-to-date gehouden te worden.

Verhuurders en huurders vrijwaren Tapazz voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten ten gevolge van:
(A) het in gebreke zijn of niet nakomen van een bepaling van deze voorwaarden (inclusief bepalingen van een boeking en het in gebreke zijn van de betaling van een bedrag); en/of
(B) onjuistheid van een gegeven garantie met betrekking tot een Wagen m.b.t. de criteria voor geschikte auto’s en met betrekking tot een huurder ingevolge de criteria voor geschikte huurder); en/of
(C) een vordering van een derde inhoudende dat de informatie op die op de Site is gezet in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde of met een garantie van die derde; en/of
(D) dood of letsel anders dan het gevolg van Tapazz’s nalatigheid.

Indien je via ons je Wagen uitleent, ben je zelf verantwoordelijk voor de verschuldigde BTW. Aangezien het een transactie betreft tussen particulieren, is het onze lezing dat hier geen BTW over verschuldigd is. Tapazz aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid of naheffingen. Tapazz is slechts verantwoordelijk voor het afdragen van de BTW die geheven wordt over haar commissie.

Tapazz adviseert u een belastingadviseur in te schakelen om de fiscale vraagstukken betreffende de inkomsten ingevolge de deelname aan Tapazz voor uw persoonlijke situatie te beoordelen.

Art.18 Boetes en Kosten
Op het moment van registeren via de Site en de Applicatie(s) zijn verhuurder en huurder gehouden om de bedragen aan Tapazz te betalen zoals die zijn gespecificeerd in het boetebeleid (www.tapazz.com) en in de gevallen zoals vermeld in deze voorwaarden en/of op de Site. Verhuurders en huurders kunnen geen rechten ontlenen aan het boetebeleid.

 

Tapazz houdt zich het recht voor, naar haar eigen discretionaire appreciatie, een pre-autorisatie te vragen van de uitgever van de kredietkaart, zoals opgegeven door de huurder. Tapazz is niet verantwoordelijk voor enige kosten die de uitgever van de kredietkaart eventueel zal aanrekenen aan de houder ervan, voor de betalingen onder deze Overeenkomst. Betalingen zullen steeds in EUR gebeuren.

Art.19 Beëindiging van de registratie

Tapazz behoudt zich het recht voor, zonder daarbij enige vergoeding verschuldigd te zijn, geen Overeenkomst aan te gaan, een bestaande Overeenkomst te beëindigen, te schorsen dan wel te ontbinden en een account te sluiten/ schorsen, ingeval één van de volgende situaties plaats vindt:
• technische redenen, veroorzaakt door om het even welke reden;
• het incorrect, onvolledig of misleidend ingeven van gegevens door welkdanige Partij of het misbruik van deze gegevens, of het creëren van twee accounts door eenzelfde gebruiker of het ingeven van informatie van een andere persoon, zonder daartoe te zijn gerechtigd;
• aanwijzingen van fraude, gebrek aan krediet of van niet betaling van onze Dienst. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een voorgaande historiek van wanbetaling (dit kan zowel een niet-betaling als een laattijdige betaling zijn), en in het algemeen elke omstandigheid waaruit volgt dat Tapazz haar vertrouwen in de Klant verliest;
• gebruik van een Tapazz Dienst strijdig met de Overeenkomst, met de wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of de goede zeden, of waarbij de goede werking of de integriteit van de Tapazz Dienst wordt beschadigd of dreigt beschadigd te worden;
Faillissement, in vereffening stelling of het aanvragen van een maatregel onder de Wet continuïteit ondernemingen of het onvermogend worden van een Partij;

Een Partij houdt zich niet aan verplichtingen uit andere Overeenkomsten met Tapazz.

Voorgaande lijst is niet exhaustief.

Daarnaast wordt de registratie automatisch beëindigd wanneer een verhuurder of huurder niet door alle checks heenkomt die door Tapazz worden uitgevoerd. Tapazz heeft het recht om een verhuurder of huurder, omwille van de betrouwbaarheid van de community, en op ieder moment in de tijd, te weigeren en deelname volledig uit te sluiten.

Tapazz mag de (her-)registratie bij Tapazz van een huurder of verhuurder weigeren indien daartoe een gerechtvaardigde reden bestaat.

Indien Tapazz de registratie beëindigt, blijft haar recht op de verschuldigde bedragen onder deze voorwaarden in stand. Alle aan Tapazz verschuldigde bedragen ten tijde van de beëindiging van de registratie zijn terstond opeisbaar en betaalbaar.

Tapazz mag de persoonlijke gegevens van een huurder of verhuurder aan een instantie (zoals krediet registratie, politie en enige andere overheidsinstantie) overdragen in het geval van niet nakoming van een bepaling uit deze algemene voorwaarden.

Verhuurders of huurders kunnen op elk gewenst moment hun registratie van de Site laten verwijderen door Tapazz.

Registratie van persoonsgegevens valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor verdere details het Privacy- en Cookiebeleid op de Site.

 

Art.20 Overmacht
Tapazz is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet nakomen of niet geheel nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze voorwaarden ten gevolge van overmacht, inhoudende een omstandigheid welke buiten de macht van Tapazz ligt.

 

In geval de huurder geen gebruik kan maken van de Wagen door redenen te wijten aan derden of overmacht, die de toegankelijkheid van de Wagen beletten (bv. de wagen bevindt zich achter een gesloten poort, achter prikkeldraad, of is niet aanwezig,..) dient dit via het klachtenkanaal van de Site, gedocumenteerd en tijdig (d.i. alleszins binnen de aangegeven gebruiksperiode van de Wagen) doorgegeven te worden. Na onderzoek en akkoord zal Tapazz het betaalde bedrag eventueel terugstorten, waarover zij soeverein oordeelt. Ingeval de huurder geen gebruik maakt van de Wagen, wegens om het even welke ander reden (ook wegens overmacht in zijn hoofde), is de overeengekomen vergoeding wel onverminderd verschuldigd.

Art.21 Geschillenbeslechting

Onder voorbehoud van zijn rechten, kan een verhuurder of huurder de boete die door Tapazz uit hoofde van het boetebeleid (www.tapazz.com) is opgelegd, betwisten. Tapazz zal zich beraadslagen over de betwisting op basis van de aangeleverde informatie, maar zij is niet gehouden de betwisting te accepteren.

In het geval van een conflict tussen verhuurder en huurder, dienen beide partijen een uitgebreide, schriftelijke verklaring voor te leggen aan Tapazz. De uitspraak van Tapazz is altijd doorslaggevend in het oplossen van het conflict.

Art.22 Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking of in het kader van de uitvoering van de Dienst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en worden geregeld door Belgisch recht.
Art.23 Slotbepalingen
Tapazz is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van en/of samenhangt met je bezoek aan of registratie op de Site (en/of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang daartoe) en/of uit het afgaan op informatie die op de Site wordt verstrekt.
Art.24 Ter informatie
De handelsnaam Tapazz is intellectueel eigendom van Virtual Ignition BVBA opgericht naar Belgisch recht en geregistreerd bij de Kruispuntbank Onderneming onder nummer BE0845522769, gevestigd te Antwerpen, België.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op Tapazz CVBA, dewelke een licentie heeft op gebruik van de handelsnaam “Tapazz”.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.